Alliance To End Plastic Waste Logo

ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE – INITIATIV FÖR MINSKAT PLASTAVFALL

Nyheter 18.07.2019

  1. Företag
  2. Nyheter
  3. Nyheter 2019
  4. Alliance to End Plastic Waste – initiativ för minskat plastavfall

STOROPACK ÄR DEL AV DET GLOBALA INITIATIVET FÖR ATT MINSKA PLASTAVFALL I NATUREN

Plastavfall i naturen och särskilt i våra hav utgör en stor global utmaning. Tillsammans med omkring 40 andra företag har den Metzingen-baserade skyddsförpackningsspecialisten satt upp målet att förhindra att plastavfall hamnar i naturen och eliminera det plastavfall som redan finns i miljön. International Alliance to End Plastic Waste (AEPW) grundades i januari i år och har redan avsatt omkring en miljard US-dollar till detta ändamål. Inom de närmaste fem åren kommer minst 1,5 miljarder dollar att göras tillgängliga för olika projekt.

– Plastavfall hör inte hemma i naturen utan måste avfallshanteras korrekt. Därför går vi med i denna allians med största övertygelse för att få till en förändring, säger Hermann Reichenecker, styrelseordförande hos Storopack.

Planerade åtgärder av alliansen
AEPW fokuserar på en strategi i fyra delar med lösningsorienterade projekt. En av de viktigaste punkterna är utvecklingen av nödvändig infrastruktur. Tätorter och regioner som har särskilt mycket plastavfall ska få stöd så att de kan upprätta infrastruktur för avfallshantering. Man kommer även att investera i nya tekniker för återvinningsprocesser och återvinning av plast. Innovativa lösningar för återvinning av förpackningar ska tas fram och en sluten ekonomi ska möjliggöras. En del av budgeten ska även användas för att öka medvetenheten bland den berörda allmänheten. Syftet är att informera kunderna om återvinningsprocesser och skapa bättre insikt. Särskild vikt kommer att fästas på omhändertagande av plast som redan finns i hav och vattendrag. I detta sammanhang är behovet av åtgärder mycket stort.

Det ideella, internationella initiativet omfattar globala bolag längs hela värdekedjan för plast, bland annat leverantörer av råmaterial, kemiföretag, platsproducenter, tillverkare av konsumtionsvaror och återvinningsföretag från hela världen. Alliansen arbetar även med World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) och FN:s miljöprogram (UNEP). I framtiden kommer också regeringar, icke-statliga organisationer och grupper av investerare att ingå i samarbetet.