Eine weiße Mauer mit blauem Storopack Logo

DATASKYDD

 1. Dataskydd

Integritetspolicy

1. Dataskydd i översikt

Allmän information
Nedan hittar du en lättbegriplig beskrivning av vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Begreppet ”personuppgifter” omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring, som vi har tagit med under denna kopia.

Insamling av uppgifter på denna webbplats
Vem ansvarar för insamling av uppgifter på denna webbplats (dvs. ”personuppgiftsansvarig”)? 
Uppgifterna på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör, vars kontaktuppgifter finns under avsnittet ”Information om ansvarig part (kallad ”personuppgiftsansvarig” i GDPR)” i denna integritetspolicy.

Hur samlas mina uppgifter in?
Vi samlar in dina uppgifter när du delar dessa med oss. Det kan till exempel röra sig om information som du anger i vårt kontaktformulär. 

Andra uppgifter samlas in automatiskt i våra IT-system eller efter att du har samtyckt till insamling i samband med ditt besök på webbplatsen. Detta gäller främst teknisk information, såsom webbläsare, operativsystem eller tid då webbplatsen besöktes. Dessa uppgifter samlas in automatiskt när du besöker denna webbplats.

I vilka syften används mina uppgifter?
En del av informationen genereras för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen utan fel. Andra uppgifter kan användas för analys av dina användarmönster.

Vilka rättigheter har jag när det gäller mina uppgifter?
Du har rätt att när som helst få information om källa, mottagare och syfte för dina lagrade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för detta. Du har också rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har samtyckt till databehandling har du möjlighet att återkalla detta samtycke när som helst. Återkallelsen har då framtida verkan för all databehandling. Dessutom har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har även rätt att inlämna klagomål hos behörig tillsynsmyndighet. 

Ombudsman för uppgiftsskydd och informationsfrihet i förbundslandet Baden-Württemberg:
Telefon: +49 (0)711 615541-0
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de
Internet: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Vi behandlar personuppgifter som samlas in vid besök på våra webbplatser i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och dataskyddsbestämmelserna i det land där det kontor som ansvarar för databehandlingen ligger.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om detta eller andra frågor som rör dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part
I vissa fall kan dina surfmönster analyseras statistiskt när du besöker denna webbplats. Sådana analyser utförs främst med så kallade analysprogram. 

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i vår dataskyddsförklaring nedan.
 

2. Hosting

Host Europe
Vi hostar vår webbplats med Host Europe. Leverantören är Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Köln, Tyskland (nedan kallad Host Europe). När du besöker vår webbplats samlar Host Europe in olika loggfiler, inklusive dina IP-adresser. 

Mer information finns i Host Europes sekretesspolicy: www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/. 

Vi använder Host Europe på grundval av artikel 6.1 f i GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att göra vår webbplats så tillförlitlig som möjligt. Om du har ombetts att lämna ditt samtycke sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR och artikel 25.1 i tyska telekommunikations- och telemedialagen (TTDSG), såvida samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) enligt definitionen i TTDSG. Sådant samtycke kan återkallas när som helst. 

Databehandling 
Vi har ingått ett databehandlingsavtal med ovan nämnda leverantör. Detta avtal regleras av dataskyddslagar som säkerställer att våra besökares personuppgifter endast behandlas i enlighet med våra anvisningar och med bestämmelserna i GDPR.
 

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd
Som operatörer av denna webbplats och dess sidor tar vi skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och denna dataskyddsförklaring. 

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Med personuppgifter avses uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. I denna dataskyddsförklaring förklaras vilka uppgifter vi samlar in samt i vilka syften. Här förklaras också hur och för vilket ändamål informationen samlas in. 

Tänk på att det alltid kan finnas säkerhetsluckor i dataöverföringen via internet (dvs. via e-postkommunikation). Det går inte att helt skydda uppgifter mot åtkomst från tredje part.

Information om ansvarig part (kallad ”personuppgiftsansvarig” i GDPR)
Personuppgiftsansvarig på denna webbplats är:

Storopack Hans Reichenecker GmbH
Untere Rietstrasse 30
72555 Metzingen
Tyskland

Telefon: +49 (0) 7123 164-0
E-post: info@storopack.com

Med personuppgiftsansvarig avses den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om i vilket syfte och med vilka resurser som personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress osv.) ska behandlas.

Lagringsperiod
Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy kommer dina personuppgifter att lagras hos oss tills de inte längre behövs för det syfte som de samlades in. Om du lämnar in en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagliga skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder). I det senare fallet kommer uppgifterna att raderas först när dessa skäl inte längre är giltiga.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats
Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 a i GDPR eller, om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt artikel 9.1 i GDPR, på grundval av artikel 9.2 a i GDPR. Om du har gett ditt uttryckliga samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land baseras behandlingen också på artikel 49.1 a i GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller till åtkomst till information på din slutenhet (t.ex. via digitalt fingeravtryck), baseras databehandlingen dessutom på artikel 25.1 i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter behövs för fullgörande av ett avtal eller för genomförande av åtgärder före avtalets ingående, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b i GDPR. Om dina uppgifter dessutom behövs för fullgörande av en lagstadgad skyldighet, behandlar vi dem på grundval av artikel 6.1 c i GDPR. Vidare kan behandlingen av personuppgifter ske på grundval av vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR. I punkterna nedan i denna integritetspolicy hittar du information om relevant rättslig grund i varje enskilt fall.

Utnämning av ett dataskyddsombud
Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

ITEMCON Sagl
Via Balestra 12
CH-6900 Lugano

Telefon: +41 (91) 2085199
E-post: storopack.dpo@itemcon.com

Information om dataöverföring till USA och andra länder utanför EU
Vi använder verktyg från företag med hemvist i USA eller andra länder utanför EU som inte är säkra ur ett dataskyddsperspektiv. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter i vissa fall överföras till dessa länder utanför EU och kan komma att behandlas där. Vi påpekar att vi inte kan garantera att dessa länder har en lika hög dataskyddsnivå som EU. Amerikanska företag är till exempel skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsorgan och du som registrerad har inte någon rättslig möjlighet att försvara dig själv i domstol. Därför går det inte att helt utesluta att amerikanska myndigheter (t.ex. Secret Service) behandlar, analyserar och permanent arkiverar dina personuppgifter för övervakningsändamål. Vi har ingen kontroll över sådan behandling.

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter
Många typer av databehandling får endast utföras med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar inte lagligheten hos datainsamling som skedde före återkallandet.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direkt
marknadsföring (art. 21 GDPR)
OM DATA BEHANDLAS PÅ GRUNDVAL AV ART. 6.1 E ELLER F I GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV UPPGIFTER, SE DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING. OM DU GÖR EN INVÄNDNING KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER, SÅVIDA VI INTE KAN LÄGGA FRAM AVGÖRANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM SYFTET MED BEHANDLINGEN ÄR ATT FASTSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.1 I GDPR). 

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM DENNA HAR ETT SAMBAND MED SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU GÖR EN INVÄNDNING KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.2 I GDPR).

Rätt att inlämna klagomål hos behörig tillsynsmyndighet
Vid överträdelser av GDPR har registrerade rätt att inlämna klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. Rätten att lämna in klagomål gäller oberoende av något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att vi lämnar ut alla uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal till dig eller till tredje part i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig sker detta endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- och/eller TLS-kryptering
Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren växlar från ”http://” till ”https://” och även på låsikonen i webbläsarraden. 

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information om, rättelse av och radering av uppgifter
Inom ramen för gällande bestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina lagrade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har frågor om detta eller andra frågor om personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan göra detta när som helst genom att kontakta oss. Rätten att begära begränsning av behandlingen gäller i följande fall: 

 • Om du skulle bestrida korrektheten av de personuppgifter som vi lagrar, kommer vi i regel att behöva lite tid för att kontrollera detta. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/sker på ett olagligt sätt kan du kräva begränsning av behandlingen i stället för att kräva att uppgifterna raderas. 
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för radering. 
 • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21.1 i GDPR, måste dina rättigheter och våra rättigheter vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngre har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. 

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får sådana uppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för ett medlemsland.

Invändning mot oönskade e-postmeddelanden
Vi invänder härmed mot användningen av kontaktinformation som publiceras som obligatorisk information på vår webbplats i syfte att skicka oss reklam- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad försändelse av kampanjinformation, till exempel via skräppost.
 

4. Insamling av data på denna webbplats

Cookies
På våra webbplatser och webbsidor används så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som inte skadar din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller så lagras de permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du lämnar webbplatsen. Permanenta cookies lagras på din enhet tills du aktivt raderar dem, eller så raderas de automatiskt av din webbläsare. 

I vissa fall kan det hända att cookies från tredje part lagras på din enhet när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa cookies gör att du eller vi kan dra nytta av vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster). 

Cookies har en rad olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte fungerar utan dem (t.ex. varukorgsfunktion eller uppspelning av videor). Syftet med andra cookies kan vara analys av användarmönster eller visning av reklammeddelanden. 

Cookies som krävs för genomförande av elektroniska kommunikationstransaktioner eller för tillhandahållande av vissa funktioner som du vill använda (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller sådana som är nödvändiga för optimering (nödvändiga cookies) av webbplatsen (exempelvis cookies som ger mätbar information om webbpubliken) lagras på grundval av artikel 6.1 f i GDPR, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att säkerställa att operatörens tjänster tillhandahålls på ett optimerat och tekniskt felfritt sätt. Om vi har begärt ditt samtycke till lagring av cookies och liknande identifieringstekniker sker behandling uteslutande på grundval av det samtycke som du har gett (art. 6.1 a i GDPR och 25.1 i TTDSG). Detta samtycke kan återkallas när som helst. 

Du kan ställa in din webbläsare så att du får ett meddelande när cookies placeras och så att cookies endast tillåts i specifika fall. Du kan också blockera enskilda eller alla cookies eller aktivera funktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionerna på denna webbplats kanske inte användas fullt ut. 

Om cookies från tredje part används eller om cookies används för analytiska ändamål kommer vi att meddela dig separat i samband med denna dataskyddspolicy och, om tillämpligt, be om ditt samtycke.
 

Du kan ändra dina cookie-inställningar här.

Kontaktformulär
Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer vi att lagra den information som du anger i kontaktformuläret samt all kontaktinformation för att kunna hantera din förfrågan samt i behov kunna ställa frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke. 

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan gäller genomförandet av ett avtal eller om åtgärder före avtalets ingående måste vidtas. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f i GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR) om detta har begärts. Detta samtycke kan återkallas när som helst. 

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret lagras av oss tills du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring av uppgifterna eller om det syfte för vilket uppgifterna lagrades inte längre föreligger (t.ex. efter att vi har behandlat din förfrågan). Detta påverkar inte tillämpningen av lagstadgade bestämmelser, särskilt lagringsperioder.

Friendly Captcha
Vårt kontaktformulär är skyddat mot missbruk och spam med widgeten Friendly Captcha. Leverantören av denna teknik är Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Tyskland. Mer information om dataskydd hos Friendly Captcha finns här: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/.

Friendly Captcha används för att kontrollera om inmatningen av uppgifter i vårt kontaktformulär görs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar Friendly Captcha webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart webbplatsbesökaren börjar fylla i formuläret. Följande data lagras:

 • Http-förfrågningshuvuddata, i synnerhet användaragent (webbläsare, operativsystem), ursprung och hänvisare (tidigare webbplatser)
 • Datum/tid för förfrågan
 • Version av Friendly Captcha-tjänsten som används
 • Kundkonto-ID för kundens webbplats (Storopack)
 • Hash-värde (envägskryptering) för den inkommande IP-adressen (IP-adressen kasseras, endast hash-värdet lagras)
 • Antal förfrågningar från den (hashade) IP-adressen per tidsperiod
 • Svar på beräkningsuppgiften som lösts av besökarens dator
 • Interaktionsdata (t.ex. scrollning och musrörelser)

 

Lagringsperioden är 30 dagar. Inga cookies används.

Friendly Captcha använder hosting-tjänster från Hetzner Online GmbH (Tyskland) och SCALEWAY S.A.S (Frankrike) för att leverera innehållet.

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax
Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla relevanta personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss. Detta för att vi ska kunna handlägga din förfrågan. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter utan ditt samtycke. 

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan gäller genomförandet av ett avtal eller om åtgärder före avtalets ingående måste vidtas. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar som skickas till oss (art. 6.1 f i GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR) om detta har begärts. Detta samtycke kan återkallas när som helst. 

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar lagras av oss tills du begär att vi ska radera dem, tills du återkallar ditt samtycke till lagringen eller tills det syfte för vilka de lagrades inte längre föreligger (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – särskilt lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte.
 

5. Analysverktyg och marknadsföring

Google Tag Manager
Vi använder Google Tag Manager. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Tag Manager är ett verktyg som vi använder för att integrera spårning eller statistiska verktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inga användarprofiler, lagrar inte cookies och utför inga oberoende analyser. Den hanterar och kör endast de integrerade verktygen. Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress, och denna kan även överföras till Googles moderbolag i USA.

Vi använder Google Tag Manager på grundval av artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av snabb och okomplicerad integrering och administration av olika verktyg på sin webbplats. Om relevant samtycke har erhållits sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR och artikel 25.1 i TTDSG, såvida samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) enligt definitionen i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Google Analytics
På denna webbplats används funktioner av webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör av denna tjänst är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Google Analytics gör att webbplatsens operatör kan analysera webbplatsbesökarnas beteendemönster. Operatören tar då emot en rad olika användardata, till exempel sidor som besök, tid som spenderats på en viss sida, använt operativsystem och användarens ursprung. Dessa data tilldelas till användarens respektive slutenhet. En tilldelning till enhetens ID sker inte. 

Dessutom gör Google Analytics att vi kan registrera bland annat scrollrörelser och klick med musen. Google Analytics använder olika modelleringsmetoder för att förstärka de insamlade datauppsättningarna och maskininlärningsteknik i dataanalys. Google Analytics använder teknik som möjliggör igenkänning av användaren för analys av användarmönster (t.ex. cookies eller digitalt fingeravtryck). Den information om webbplatsens användning som samlas in av Google överförs i regel till en Google-server i USA där den lagras. Vi använder detta analysverktyg på grundval av artikel 6.1 f i GDPR. Operatören av denna webbplats har ett rättfärdigat intresse av att analysera användarmönster för att optimera både de tjänster som erbjuds online och marknadsföringsaktiviteter Om relevant samtycke har erhållits sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR och artikel 25.1 i TTDSG, såvida samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) enligt definitionen i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst. Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering
Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att Google kortar av din IP-adress inom EU-länderna eller andra länder som har godkänt konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och kortas av där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att analysera din användning av webbplatsen för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster gällande användning av webbplatsen och internet åt webbplatsens operatör. Den IP-adress som överförs i samband med Google Analytics från din webbläsare kommer inte att slås samman med andra uppgifter som Google har tillgång till.

Insticksprogram för webbläsare
Du kan förhindra att Google registrerar och behandlar dina uppgifter genom att ladda ner och installera ett insticksprogram under följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles integritetspolicy på: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Signals
Vi använder Google Signals. När du besöker vår webbplats registrerar Google Analytics bland annat din plats, fortskridandet av din sökning och av YouTube samt demografiska data (besökardata). Dessa uppgifter kan användas för anpassad reklam med hjälp av Google Signal. Om du har ett Google-konto kopplar Google Signal din besökarinformation till ditt Google-konto, och informationen används för att skicka anpassad reklam till dig. Informationen används också för sammanställning av anonymiserad statistik över våra användares onlinemönster.

Demografiska parametrar som tillhandahålls av Google Analytics
Den här webbplatsen använder funktionen ”demographic characteristics” i Google Analytics för att kunna visa annonser som är anpassade till webbplatsens besökare i Googles annonsnätverk. På så sätt kan man skapa rapporter som innehåller information om ålder, kön och intressen för webbplatsens besökare. Källorna till denna information är intresserelaterad reklam från Google samt besökardata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en specifik individ. Du kan när som helst avaktivera denna funktion genom att ändra relevanta inställningar för reklam i ditt Google-konto eller så kan du förbjuda all insamling av personuppgifter av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet ”Invändning mot insamling av data”.

Behandling av avtalsdata
Vi har ingått ett avtal om behandling av avtalsdata med Google och tillämpar de strikta bestämmelserna som gäller i tysk dataskyddslagstiftning fullt ut när du använder Google Analytics.

Google Ads
Webbplatsens operatör använder Google Ads Google Ads är ett program för marknadsföring på nätet och innehas av Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Google Ads gör att vi kan visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser när användaren anger vissa sökord i Google (keyword targeting). Vi kan också lägga upp riktade annonser baserat på användardata som innehas av Google (t.ex. platsdata och intressen, target group targeting). Som webbplatsoperatör kan vi analysera dessa data kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka sökord som ledde till att våra annonser visades och hur många annonser som ledde till respektive klick. 

Användningen av Google Ads grundar sig på artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsens operatör har ett rättfärdigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och produkter så effektivt som möjligt. 

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: policies.google.com/privacy/frameworks och privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

6. Nyhetsbrev

Information om nyhetsbrev
Om du vill prenumerera på det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att den angivna e-postadressen tillhör dig och att du godkänner mottagning av nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller samlas in endast på frivillig basis. För hantering av nyhetsbrevet använder vi oss av de nyhetsbrevleverantörer som specificeras nedan.

MailChimp
På denna webbplats används MailChimp för utskick av nyhetsbrev. Leverantör är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

MailChimp är en tjänst som kan användas för bland annat organisation och analys av utskick av nyhetsbrev. När du anger uppgifter i syfte att prenumerera på ett nyhetsbrev (t.ex. din e-postadress) lagras informationen på MailChimp-servrar i USA. 

Med hjälp av MailChimp-verktyget kan vi analysera resultatet av våra nyhetsbrevskampanjer. Om du öppnar ett e-postmeddelande som har skickats via MailChimp-verktyget ansluter en fil som har integrerats i e-postmeddelandet (en så kallad webbeacon) till MailChimps servrar i USA. På så sätt går det att fastställa om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar mottagaren eventuellt har klickat på. Teknisk information registreras också (t.ex. tid för åtkomst, IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem). Denna information kan inte tilldelas till respektive nyhetsbrevmottagare. Den används endast för statistiska analyser av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av sådana analyser kan användas för mer effektiv anpassning av framtida nyhetsbrev till mottagarnas intressen. 

Om du inte vill tillåta analyser av MailChimp måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Detta gör du genom en länk som finns i varje nyhetsbrev. 

Uppgifterna behandlas baserat på ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Detta påverkar inte lagligheten hos databehandling som skedde före återkallandet. 

De uppgifter som du tillhandahåller i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avslutar din prenumeration av nyhetsbrevet eller nyhetsbrevstjänsten och raderas från distributionslistan för nyhetsbrev när du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som vi lagrar för andra ändamål påverkas inte. 

Standardavtalsklausuler
Vi har ingått standardavtalsklausuler med ovan nämnda leverantör.

MailChimp använder så kallade standardavtalsklausuler (artiklarna 46. 2 och 46.3 i GDPR) som grund för databehandling för mottagare i tredjeländer (utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge, särskilt i USA) eller dataöverföring till dessa länder. Standardavtalsklausuler är mallar som tillhandahålls av EU-kommissionen och ska säkerställa att dina uppgifter överensstämmer med europeiska dataskyddsstandarder även om de överförs till tredjeländer (t.ex. USA) och lagras där. Genom dessa klausuler åtar sig MailChimp att följa EU:s standarder för dataskydd vid behandling av relevanta uppgifter, även om uppgifterna lagras, behandlas och hanteras i USA. Dessa klausuler bygger på ett verkställighetsbeslut från EU-kommissionen. Beslutet och relevanta standardavtalsklausuler finns här: eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj;

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ eller mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/;

När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrevet kan vi eller nyhetsbrevsleverantören lagra din e-postadress i en svart lista, om detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifter på svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta ligger både i ditt och vårt intresse för uppfyllande av de rättsliga kraven när vid försändelse av nyhetsbrev (berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR). Uppgifter på svarta listan lagras på obestämd tid. Du kan invända mot sådan lagring om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse. 

Mer information finns i MailChimps dataskyddspolicier: mailchimp.com/legal/terms/.
 

7. Insticksprogram och verktyg

YouTube
Denna webbplats bäddar in videor från YouTube. Webbplatsen operatör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

När du besöker en sida på den här webbplatsen där en YouTube-video har bäddats in, upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTubes server får då information om vilka av våra sidor du har besökt. 

Dessutom kommer YouTube att kunna placera olika cookies eller jämförbara tekniker för identifiering på din enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck). På så sätt kan YouTube erhålla information om webbplatsens besökare. Denna information används bland annat för generering av videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och förhindra bedrägeriförsök. 

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto när du besöker vår webbplats kan YouTube tilldela dina surfmönster direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. 

Användningen av YouTube baseras på vårt intresse av att presentera innehållet på vår webbplats på ett tilltalande sätt. Detta är ett berättigat intresse i enlighet med art. 6.1 f i GDPR. Om relevant samtycke har erhållits sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR och artikel 25.1 i TTDSG, såvida samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) enligt definitionen i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst. Mer information om hur YouTube hanterar användardata finns i YouTubes datasekretesspolicy: policies.google.com/privacy.

Google Web Fonts (lokal inbäddning)
På den här webbplatsen används så kallade Web Fonts som tillhandahålls av Google för att säkerställa en enhetlig användning av teckensnitt. Dessa Google-teckensnitt installeras lokalt, vilket innebär att det inte upprättas någon anslutning till Googles servrar. 

Mer information om Google Web Fonts finns här: developers.google.com/fonts/faq Se även Googles integritetspolicy: policies.google.com/privacy.

Adobe Fonts
För en enhetlig visning av vissa teckensnitt använder denna webbplats Adobe Fonts som tillhandahålls av Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

När du besöker sidor på den här webbplatsen kommer din webbläsare automatiskt att läsa in nödvändiga teckensnitt direkt från Adobes webbplats så att de kan visas korrekt på din enhet. Din webbläsare kommer då att upprätta en anslutning till Adobes servrar i USA. Adobe får då information om att din IP-adress användes för åtkomst till den här webbplatsen. Enligt information som tillhandahålls av Adobe lagras inga cookies i samband med tillhandahållandet av teckensnitten.

Uppgifter lagras och analyseras på grundval av art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av en enhetlig presentation av teckensnittet på sin webbplats. Om relevant samtycke har erhållits sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i GDPR och artikel 25.1 i TTDSG, såvida samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information på användarens enhet (t.ex. digitalt fingeravtryck) enligt definitionen i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. 

Mer information finns här:
www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Mer information om Adobe Fonts finns här:
www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Adobes integritetspolicy finns här:
https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

 

8. Sociala medier

Behandling av personuppgifter i sociala nätverk
Vi har offentligt tillgängliga profiler i sociala nätverk. De enskilda sociala nätverken som vi använder hittar du längre ner.

Sociala nätverk som Facebook, Twitter osv. kan som regel analysera ditt användarbeteende på ett omfattande sätt, när du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll från sociala medier (t.ex. ”Gilla”-knappar eller en reklambanner). Ett besök hos oss via sociala medier utlöser en rad dataskyddsrelevanta behandlingsprocesser.

I detalj:
Om du är inloggad på ditt konto i sociala medier och besöker vår profil på sociala medier, kan operatören av denna sociala medieportal koppla samman detta besök med ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan emellertid under omständigheter också registreras om du inte är inloggad eller inte har något konto hos respektive sociala medieportal. Denna uppgiftsregistrering sker i detta fall t.ex. via cookies som lagras på din enhet eller genom registrering av din IP-adress.

Med hjälp av dessa registrerade uppgifter kan operatören av sociala medieportalen skapa användarprofiler i vilka dina preferenser och intressen sparas. På detta sätt kan intresserelaterad reklam visas för dig i och utanför respektive sociala medier. Om du har ett konto hos respektive socialt nätverk, kan den intresserelaterade reklamen visas för dig på alla enheter som du är eller har varit inloggad på.

Observera dessutom att vi inte har insyn i alla behandlingsprocesser på de sociala medieportalerna. Beroende på leverantör kan därför ev. ytterligare behandling ske av operatörerna av de sociala medieportalerna. Detaljerad information angående detta hittar du i användarvillkoren och sekretesspolicyerna för respektive sociala medieportal.

Rättslig grund

Våra konton och profiler på sociala medier ska garantera en i största möjliga mån omfattande presens på internet. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Analysprocesserna som initieras av de sociala nätverken sker ev. med avvikande rättslig grund som operatörerna av de sociala nätverken måste uppge (t.ex. samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR).

Ansvarig och utövande av rättigheter

När du besöker ett konto eller en profil tillhörande oss på sociala medier (t.ex. Facebook), ansvarar vi tillsammans med operatören för den sociala medieplattformen för de processer för behandling av personuppgifter som utlöses i samband med ditt besök. Du kan i princip göra dina rättigheter (rätt till information, tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och rätt att göra invändningar) gällande både gentemot oss och gentemot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. gentemot Facebook).

Observera att vi, trots det gemensamma ansvaret med operatörerna av sociala medieportaler, inte har fullt inflytande över processerna för behandling av personuppgifter på dessa sociala medieportaler. Våra möjligheter är till stor del beroende av respektive operatörs företagspolitik.

Lagringstid
De uppgifter som samlas in direkt av oss via våra sociala medier raderas från våra system så snart du kräver att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet för lagringen av uppgifter inte längre föreligger. Sparade cookies finns kvar på din enhet tills du raderar dem. Tvingande lagstadgade bestämmelser – i synnerhet arkiveringstider – förblir oberörda.

Vi har inget inflytande över lagringstiden för dina personuppgifter som lagras för egna syften av operatörerna av de sociala nätverken. Mer information om detta hittar du direkt hos operatören för respektive socialt nätverk (t.ex. I deras sekretesspolicy, se nedan).

Sociala nätverk i detalj

Facebook
Vi har en profil på Facebook. Operatör för denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Uppgifterna som samlas in överförs enligt uppgift från Facebook även till USA och i andra länder utanför EU.

Vi har ingått ett avtal om gemensam behandling (Controller Addendum) med Facebook. I detta avtal anges vilka processer för behandling av personuppgifter som vi resp. Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook-sida. Avtalet kan du läsa via följande länk:
www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan själv ändra dina reklaminställningar i ditt användarkonto. Klicka då på följande länk och logga in:
www.facebook.com/settings.

Överföringen av uppgifter till USA sker med stöd i standardavtal från EU-kommissionen.
Detaljerad information hittar du här:
www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och
de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detaljerad information hittar du i Facebooks sekretesspolicy:
www.facebook.com/about/privacy/.


Instagram
Vi har en profil på Instagram. Operatör för denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Överföringen av uppgifter till USA sker med stöd i standardavtal från EU-kommissionen. Detaljerad information hittar du här:
www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
help.instagram.com/519522125107875 och
de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detaljerad information om hanteringen av dina personuppgifter hittar du i Instagrams sekretesspolicy:
help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn
Vi har en profil på LinkedIn. Operatör är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn använder reklamcookies.

Om du vill avaktivera reklamcookies för LinkedIn, använd följande länk:
www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Överföringen av uppgifter till USA sker med stöd i standardavtal från EU-kommissionen. Detaljerad information hittar du här:
www.linkedin.com/legal/l/dpa och
www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Detaljerad information om hanteringen av dina personuppgifter hittar du i LinkedIns sekretesspolicy:
www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vimeo
Vi har en profil på Vimeo. Operatör är Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, USA.

Överföringen av uppgifter till USA sker med stöd i standardavtal från EU-kommissionen samt enligt uppgift från Vimeo baserat på ”berättigade affärsintressen”. Detaljerad information hittar du här:
vimeo.com/privacy.

Detaljerad information om hanteringen av dina personuppgifter hittar du i Vimeos sekretesspolicy:
vimeo.com/privacy.

YouTube
Vi har en profil på YouTube. Operatör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detaljerad information om hanteringen av dina personuppgifter hittar du i YouTubes sekretesspolicy:
policies.google.com/privacy.

TikTok
Vi har en profil på TikTok. Operatör är TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland. Detaljerad information om hanteringen av dina personuppgifter hittar du i TikToks sekretesspolicy:
www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Överföringen av uppgifter till osäkra länder utanför EU sker med stöd i standardavtal från EU-kommissionen. Detaljerad information hittar du här:
www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

XING
Vi har en profil på XING med länken www.xing.com/pages/storopack. XING erbjuds av företaget New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Information om vilka personuppgifter som behandlas av XING för vilka syften när du besöker vår profil, hittar du på privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Kununu
Vi har en profil på kununu (tillhör XING) med länken www.kununu.com/de/storopack-deutschland. Operatör är New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Information om vilka personuppgifter som behandlas av Kununu för vilka syften när du besöker vår profil, hittar du på privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Glassdoor
Vi har en profil på Glassdoor med länken www.glassdoor.de/%C3%9Cberblick/Arbeit-bei-Storopack-EI_IE459047.11,20.htm. Operatör är Glassdoor Inc., 100 Shoreline Highway, Building A, Mill Valley, California, 94941, USA. Information om vilka personuppgifter som behandlas av Kununu för vilka syften när du besöker vår profil, hittar du på hrtechprivacy.com/de/brands/glassdoor/.

 

9. Hantering av jobbsökandes uppgifter

Besökare på vår webbplats kan skicka in jobbansökningar till oss (t.ex. via e-post, via post eller genom jobbansökningsformuläret online). Nedan hittar du kortfattad information om vilka personuppgifter som samlas in i samband med ansökningsprocessen samt hur dessa används och i vilket syfte. Dina uppgifter samlas in, behandlas och används alltid i enlighet med gällande dataskyddslagar och alla andra lagstadgade bestämmelser och hanteras strikt konfidentiellt.

Omfattning och syfte med insamlingen av uppgifter
Om du lämnar in en jobbansökan till oss kommer vi att behandla tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar som gjorts under anställningsintervjuer etc.), om dessa är nödvändiga för att vi ska kunna fatta beslut om upprättande av ett anställningsförhållande. I enlighet med lagarna i det land där det dotterbolag som du har lämnat in ansökan (förhandling om ett anställningsförhållande) ligger, är de rättsliga grunderna för ovanstående artikel 6.1 b i GDPR (allmänna avtalsförhandlingar) och – förutsatt att du har gett oss ditt samtycke – artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Inom vårt företag kommer dina personuppgifter endast att delas med personer (inklusive ledning) som handlägger din jobbansökan. 

Om din jobbansökan leder till rekrytering kommer de uppgifter som du har lämnat att lagras på grundval av artikel 26 i GDPR och artikel 6.1 b i GDPR för att anställningsförhållandet ska kunna registreras i vårt databehandlingssystem.

Period för datalagring
Om vi inte kan ge dig ett jobberbjudande eller om du avvisar ett jobberbjudande eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att lagra de uppgifter som du har tillhandahållit på grundval av våra rättfärdigade intressen (art. 6.1 f i GDPR) i upp till 12 månader från det att ansökningsprocessen avslutats (avslag eller återkallande av ansökan). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningshandlingarna förstörs. De lagrade uppgifterna kan i synnerhet användas som bevis vid en rättstvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter utgången av en period på 6 månader (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättstvist), kommer radering endast att ske när syftet med fortsatt lagring inte längre föreligger. 

Uppgifterna kan också lagras under en längre period om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) eller om de inte får raderas på grund av lagstadgade krav på lagring.

Länkar till jobbportaler

Vår webbplats innehåller externa länkar till olika jobbportaler (t.ex. Indeed, ...). Dessa jobbportaler drivs uteslutande av tredje part. Om du följer länkarna kan information överföras till dessa tredje parter. Syftet med och omfattningen av jobbportalernas datainsamling samt den fortsatta behandlingen och användningen av dina uppgifter där, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i operatörernas respektive dataskyddsmeddelanden. Du kan hitta dessa för de leverantörer som nämns via följande länkar:

I själva verket: https://www.indeed.com/legal/privacyfaq

Storopack har inget inflytande på innehållet på externa webbplatser. Av denna anledning kan Storopack som webbplatsoperatör inte ta något ansvar för detta innehåll. Respektive leverantör av den länkade webbplatsen ansvarar för innehållet och riktigheten i den information som tillhandahålls.